Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR

ČSZ » Projekty 2013 - 2016 » Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR
Název projektu: Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (ukončeno)

Realizace: 2014 – 2016

Příjemce: Český svaz žen z.s.

Poskytovatel dotace / grantu: Fond pro NNO (NROS; EHP fondy 2009–2014; číslo projektu: 3620005)
Úřadu vlády ČR (Program: Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2015)

Projekt je zaměřen na šíření informací o vybraných aktuálních tématech „rovných příležitostí žen a mužů“ v regionech ČR prostřednictvím sítě základních organizací / členek Českého svazu žen/ se zvláštním zřetelem k tématu násilí na ženách a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí). Dále na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat, angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Práce - most k dětem - eu
Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.