Pro zájemkyně o členství

ČSZ » O nás » Pro zájemkyně o členství

Struktura ČSŽ

1) Hlavní spolek – ústředí ČSŽ v Praze
2) Krajské organizace (pobočné spolky)
3) Okresní organizace
4) Základní organizace (případně tematické kluby)

Okresní organizace a Základní organizace (ZO) mohou být pobočnými spolky s vlastním IČ, případně mohou zůstat organizačními jednotkami nezapsanými ve veřejném rejstříku, a pak spadají metodicky / koordinačně pod nejbližší pobočný spolek (typicky příslušnou Krajskou organizaci nebo Okresní organizaci, pokud je pobočným spolkem), účetně pak pod hlavní spolek.

Základní povinnosti ZO (a členek)

Základní členský příspěvek členky je aktuálně 100 Kč / 1 rok (je určen jako příspěvek na administrativu příslušné Okresní a Krajské organizace), základní organizace si může odsouhlasit ještě doplňkový členský příspěvek.

Základní organizace má za povinnost:
• vést jednoduché účetnictví (pokladnu, peněžní deník, a to i v případě, kdy není běžný účet);
• vést evidenci členek (vč. kontaktních údajů a data narození),
• 1 x ročně nahlásit aktuální počet členek (prostřednictvím Okresní organizace),
• 1 x ročně odvést členské příspěvky na Okresní organizaci.

V případě, že chce být ZO zapsána v rejstříku jako pobočný spolek, komunikuje přímo s ústředím organizace, protože zápis do veřejného rejstříku může zajišťovat jen hlavní spolek

Co nabízíme?

1) Hlavní spolek:

• metodické vedení a poradenství (zejm. vedení účetnictví, inventarizace, právní otázky; dále např. projekty-dotace/granty), příp. možnosti školení;
• zpracování účetní závěrky za celou organizaci (tedy vč.organizačních jednotek), sestavení daňového přiznání (vyjma pobočných spolků, které mají živnostenské oprávnění a jsou přihlášeny k místně příslušnému FÚ);
• vedení mzdové agendy (proplácení mezd, pokud taková situace u organizační jednotky nastane, např. v případě projektů/grantů);
• zápisy do veřejného rejstříku a související úkony (pobočné spolky);
• pojištění odpovědnosti statutárních orgánů pobočných spolků (týká se předsedkyň všech organizačních jednotek zapsaných ve veřejném rejstříku);
• záštitu / zastřešení v případech, kdy organizační jednotka předkládá větší projekt/žádost o dotaci, případně vstupuje do projektu jako partner, a poskytovatel dotace požaduje souhlas/garanci hlavního spolku;
• centrální informační zpravodaj 2 x ročně;
• správa centrálního webu a soc. sítí (viz www.csz.cz), případná pomoc při zřízení vlastního webu, sociální sítě, možnosti školení.

A kromě této ryze technické podpory organizačním jednotkám nabízíme přímo členkám také:

• společné prosazování témat, jež se dotýkají (nejen) žen prostřednictvím našeho členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů a České ženské lobby (www.czlobby.cz);
• možnost se aktivně podílet na prosazování žádoucích změn ve společnosti, vznášet / formulovat konkrétní podněty;
• podporu při zapojení se např. do komunální politiky;
• a další!

2) Na úrovni regionální:

Především účast na akcích příslušné základní, okresní i krajské organizace

2a) Kraje i okresy organizačně pro své členky zajišťují různé společné akce jako např. zájezdy po republice i do zahraničí (vždy záleží na iniciativě té které organizace!), které jsou pro naše ženy cenově dostupné, zájezdy do divadel, za kulturou a památkami apod. Některé pořádají i vlastní kulturní akce, velmi často v podobě tzv. víkendů pro ženy, některé kraje pěstují i přeshraniční spolupráci, či realizují vlastní specifické projekty – meze iniciativě se nekladou!

2b) Základní organizace (kluby žen apod.) zapsané (jako pobočné spolky) i nezapsané mají činnost velmi různorodou, ve většině případů spolupracují s příslušným Městským (obecním) úřadem a/nebo místními spolky. Mezi typické akce patří např. Dětský den, Mikulášské zábavy, vítání Jara, vánoční besídky, taneční zábavy a akce (jako např. orientální tance) a obecně volnočasové, kulturní, vzdělávací i environmentální či humanitární aktivity. Velmi záleží na aktivitě, zájmu a iniciativě samotných členek.
Jsme ryze ženská organizace a sdružujeme ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení a přivítáme do našich řad každou ženu od 18 let.