Po třech letech intenzivní práce jsme zakončili projekt CÍL pro Vysočinu

ČSZ » Články » Po třech letech intenzivní práce jsme zakončili projekt CÍL pro Vysočinu

Projekt „CÍL – cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině“, který jsme v partnerství 3 organizací realizovali od září 2017 do srpna 2020, se zaměřoval na zlepšení uplatnitelnosti čtyř vybraných cílových skupin (CS) osob:

 • neformální pečovatelé (zejm. ženy);
 • rodiče samoživitelé (zejm. samoživitelky);
 • osoby pečující o malé děti (zejm. ženy) a
 • osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi (s důrazem na domácí násilí)

v Kraji Vysočina, které zároveň vyhovují definici osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, tedy osob vyčleněných mimo běžný život společnosti, které se samy nemohou či nedokáží do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Klíčovými nástroji podpory CS byly tyto vnitřně komplexní aktivity s velkým důrazem na individuální práci:

 • KA1 Oslovení cílové skupiny (zejm. podskupina A: Tématické edukační semináře pro rodiče a pečující osoby)
 • KA 2 Poradenské aktivity (sociálně-právní, psychologické, „terénní“ poradny)
 • KA 3 Motivačně-orientační program
 • KA 4 Psychoterapeutická podpora, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity
 • KA 5 Tréninková místa

Hlavním cílem projektu bylo v jeho průběhu zlepšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce ve vybraných regionech Kraje Vysočina, zmírnit důsledky jejich aktuální sociální situace a pomoci jim vymanit se ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení. Tohoto cíle bude dosaženo zapojením minimálně 170 osob (v různé míře intenzity podpory; přičemž 80 z nich je vykazováno v indikátoru 60000 s podporou přesahující 40 hodin) do komplexních aktivit koncipovaných v šíři, která zaručuje pokrytí široké škály problémových oblastí, na něž je nutné za účelem naplnění cíle reagovat (široké spektrum poradenských aktivit vč. dluhového/finančního, motivačně orientační program, psychoterapeutická podpora, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity, a také tréninková pracovní místa pro minimálně 6 osob z cílové skupiny vykazované v rámci indikátoru 60000). Dílčími cíli projektu pak bylo:

 • zlepšit životní situaci i psychický stav minimálně 170 osob prostřednictvím sociálně-právního a psychologického poradenství, a to jak v hlavních místech realizace, tak v dalších místech prostřednictvím terénních poraden (KA2);
 • motivovat min. 38 osob z CS k sebevzdělávání, k aktivnímu přístupu při řešení vlastní životní situace a také přispět ke zlepšení jejich interpersonálních dovedností a k celkově lepší orientaci v oblastech, které jsou pro ně problematické prostřednictvím motivačně-orientačního programu (KA3);
 • naučit min. 55 osob z CS otevřeně začít mluvit o svých problémech a pomocí skupinové, sebepoznávací a sebevzdělávací aktivity nalézt v sobě silné stránky i možnost řešení nynější situace prostřednictvím psychoterapeutické podpory, sebepoznávacích a sebevzdělávacích aktivit (KA4);
 • a umožnit min. 6 osobám z CS obnovit či získat potřebné pracovní i teoretické dovednosti a návyky, aby se následně uměly uplatnit na trhu práce, a to prostřednictvím tréninkových míst zřízených u partnerů projektu (KA5).

Hlavní indikátory projektu :

Indikátor: Plánovaná hodnota Dosažená hodnota
60000 Celkový počet účastníků přesahující 40 hodin podpory 80 116
67001 Kapacita podpořených služeb 16 16
67010 Využívání podpořených služeb (ostatní osoby z CS s podporou do 40 hodin, počítáno z KA 2/A,C) 130 273
80500 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) 1 1

 

Závěrem projektu jsme zpracovali souhrnnou evaluační zprávu, jejímž cílem je vedle celkové rekapitulace konečných výstupů projektu především porovnat celou řadu vstupních předpokladů se skutečností na konci projektu, včetně identifikace příčin případných významnějších rozdílů a formulování dílčích doporučení pro obdobně zaměřené projekty. Dopady projektu pak ilustrujeme zejména na zpětné vazbě poskytnuté účastnicemi projektu a členy realizačního týmu.

 

Evaluační zpráva je k dispozici ke stažení v pdf : Souhrnna-evaluace-CIL-FINAL

Práce - most k dětem - eu