O svazu

ČSZ » O nás » O svazu

1. Obecné informace o organizaci

Český svaz žen z.s. (ČSŽ) je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky; naše organizační struktura je tak budována na základě územního principu. Sdružujeme ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy a jsme zároveň otevřeny spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci. Posláním našeho spolku je podporovat činnost žen na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost nejen našich členek. Ve svém programu se hlásíme k základním dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opíráme se o mezinárodní dokumenty, k nimž se přihlásila Česká republika.

2. Struktura organizace

Organizační struktura ČSŽ je budována na základě územního principu a tvoří ji základní, okresní a krajské organizace ČSŽ.

Orgány ČSŽ jsou :
– na republikové úrovni sjezd delegátek okresních organizací (1x za 5 let), ústřední shromáždění (ÚS), do kterého každý okres deleguje svou zástupkyni a 13 členná ústřední rada žen (ÚRŽ)
– na krajské úrovni krajská rada žen (KRŽ)
– na okresní úrovni okresní rada žen (ORŽ), okresní konference a okresní shromáždění
– na úrovni základních organizací shromáždění členek ZO a rada ZO

Předsedkyní Českého svazu žen z.s. je Mgr. Jana Chržová.
Ústřední radu žen dále tvoří zástupkyně jednotlivých krajských organizací a předsedkyně správní rady Nadace Žena:
Dagmar Wagnerová, Mgr. (Praha), Alena Ortová, Ing. (Středočeský kraj), Alena Vránová (Jihočeský kraj), Alexandra Nágrová (Plzeňský kraj), Květa Rybárová (Ústecký kraj), Božena Vávrová, Bc. (Karlovarský kraj), Jana Kvochová, Mgr. (Liberecký kraj), Valerie Lukášová (Královéhradecký kraj), Ivana Modráčková, Mgr. (Pardubický kraj), Ivana Štrossová, PhDr. (Vysočina), Margita Březnová, Mgr. (Jihomoravský kraj, místopředsedkyně ČSŽ), Miroslava Olšáková (Moravskoslezský kraj), Jana Hoffmannová, Mgr. (Olomoucký kraj), Jarmila Netopilová (Zlínský kraj); Jiřina Radová, PhDr. (Nadace Žena).

3. Činnost organizace

Český svaz žen z.s. je členskou organizací sítí The Associated Country Women of The World (www.acww.org.uk), Česká ženská lobby (www.czlobby.cz) a Rada seniorů ČR (www.rscr.cz).

Činnost svazu je dána průběžně navazujícím klíčovým dokumentem, Programovou orientací Českého svazu žen, v souvislosti se stanovenými základními cíli:

• prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti
• podíl na zlepšování kvality života v místě působení
• aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, slaďování profese a rodiny,
mezigeneračních vztahů
• rozvoj osobnosti žen formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti
• uspokojování kulturně společenských zájmů členek

Rok 2018 byl úvodním rokem nového pětiletého období, zahájeného sjezdem ČSŽ v listopadu 2017. V souvislosti s novými schválenými dokumenty (Stanovami ČSŽ, Programovou orientací ČSŽ a Směrnicemi pro hospodaření ČSŽ) probíhaly svazové aktivity v celorepublikové působnosti. Bylo nutné všechny tyto nové dokumenty uvést do praxe, proto v průběhu roku probíhaly vzdělávací aktivity/ školení v rámci členské základny (např. Směrnice pro hospodaření ČSŽ dne 20. října v Praze pro všechny ty členky, které mají možnost dobré dojezdnosti i ze vzdálenějších oblastí republiky) a zároveň s ohledem na nově schválenou Programovou orientaci ČSŽ se dále rozvíjela svazová činnost, a to např. v těchto oblastech:

1. DŮSTOJNOST A INTEGRITA ŽEN (A MUŽŮ)

1.1. Ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou zahrnující všechny druhy násilí (fyzické, psychické, sexuální) a její důsledné uplatňování v praxi
1.2. Respektování práv a důstojného postavení seniorů ve společnosti
1.3. Domácí násilí

Současný stav:
Istanbulská úmluva byla v roce 2016 Českou republikou podepsána, ale do doby přijetí této Programové orientace nebyla ratifikována, a tedy dosud nevstoupila v platnost. ČSŽ se od roku 2012 zasazuje za její přijetí a v rozmezí let 2014 – 2016 proběhly i v členské základně související aktivity.

Cíl:
Ratifikace Istanbulské úmluvy Českou republikou nejpozději v roce 2018 a její důsledné naplňování.

Tento cíl splněn nebyl, naopak se napříč Českou republikou začaly šířit různé mýty a zkreslená fakta, proto Český svaz žen uspořádal v rámci několika víkendových krajových aktivit několik diskuzních sezení s členskou základnou právě za účelem tyto mýty vyvrátit, stejně tak byla vedena osvěta na webových stránkách organizace www.rovnesance.cz a facebookových stránkách. Zároveň byla podpořena kampaň vedená Úřadem vlády ČR a v členské základně distribuována brožura Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta.

2. SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ ŽEN

2.1. Postavení žen v důchodovém věku
2.2. Ohrožené skupiny žen (ženy samoživitelky, vícečetné rodiny, ženy sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, ženy s dětmi v azylových domech)
2.3. Služby pro rodiny
2.4. Základní nepodmíněný (všeobecný zaručený) příjem

Současný stav:
Připravuje se nová forma důchodové reformy. V diskusi je zákon o sociálním bydlení, nová koncepce rodinné politiky; stále více se diskutují společenské dopady proměny trhu práce a fungování společnosti vč. sociálního zajištění a sociální spravedlnosti (zohledňující a napravující například objem a dopady neplacené práce odváděné zejména ženami) apod.

Cíl:
Přijetí souvisejících legislativních opatření, zlepšení postavení žen v důchodovém věku a ohrožených skupin žen. Zlepšení informovanosti o proměnách trhu práce, jeho očekávaných dopadech, dopadech nepřiměřeného objemu neplacené práce a možných nových koncepčních opatřeních typu základní nepodmíněný (zaručený) příjem.

Český svaz žen dlouhodobě spolupracuje s organizacemi nejen v rámci České ženské lobby, ale má své zastoupení i v Radě seniorů ČR, kde je výše uvedené téma tématem stěžejním (a samozřejmě zahrnuje ženy a muže bez rozdílu). Toto téma je také jedním z hlavních témat probíhajícího projektu CÍL – cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413, realizace 2017 – 2020) společně s partnery: Třebíčské centrum z.s. a Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

3. ŽENY NA TRHU PRÁCE A VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ

3.1. Ohrožené skupiny žen na trhu práce (matky samoživitelky, po rodičovské dovolené, ženy v předdůchodovém věku)
3.2. Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života
3.3. Rozdíly v odměňování mužů a žen za srovnatelnou práci a genderová segregace trhu práce
3.4. Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
3.5. Ženy v politice

Současný stav:
Přetrvává nerovnost mezi muži a ženami jak na trhu práce, tak v rámci tradiční dělby rolí v rodině; i nadále existují velké rozdíly v odměňování mužů a žen za srovnatelnou práci, převaha žen v hůře placených profesích, výrazně nižší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích vč. politiky.

Aktivity:
– zapojení každé jednotlivé členky do trvalé spolupráce na prosazování a řešení důsledků rozdílů mezi muži a ženami v celé šíři uplatňování na trhu práce, v rodině i v samotné politické angažovanosti
– sledování související legislativy a opatření na úrovni ČR a EU
– vzdělávací a osvětové aktivity, případně poradenské aktivity pro ženy
– mediální aktivity vč. publikování na webech ČSŽ a sociálních sítích

Naplňování:

Výsledky spolupráce ústředí ČSŽ s členskou základnou (zejména tématicky zaměřenými kluby ČSŽ), s Českou ženskou lobby, Evropskou ženskou lobby a dalšími organizacemi a institucemi na občanské, parlamentní a vládní úrovni. Dle možností projektové aktivity samostatně i ve spolupráci s dalšími subjekty. Sledování akcí, projektů a jejich výsledků, včetně počtu žen (členek) zapojených do místních a krajských zastupitelstev či zvolených do obou komor Parlamentu.

4. ŽENY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

4.1. Zvýšení role žen na místní/regionální úrovni, zastoupení ve vedení obcí
4.2. Prosazování dostupnosti služeb, dopravní obslužnosti, přístupu k zaměstnání
4.3. Zapojení do kulturního a společenského života

Současný stav:
Významná část členské základny žije ve venkovských oblastech (menších či větších obcích) a má obtížnější přístup k zaměstnání, službám, zdravotní a sociální péči nebo vzdělávání, což je často způsobené omezenou dopravní obslužností. Tématu postavení žen ve venkovském prostoru není věnována dostatečná pozornost na úrovni vlády (přijatých akčních plánů / priorit).

Aktivity:
– Podpora vstupu žen do místních zastupitelstev, komisí a výborů pro prosazování řešení problémů obyvatel venkova
– vzdělávací a osvětové, případně poradenské akce pro ženy
– dle možností regionální šetření dopadů na ženy
– sledování příslušných opatření na úrovni vlády, připomínkování
– osvětová činnost směrem k veřejnosti

Naplňování:
Spolupráce členské základny na místní / regionální úrovni s podporou ústředí ČSŽ, advokační aktivity směrem k vládě a místní samosprávě, dle možností projektová činnost samostatně nebo ve spolupráci s dalšími subjekty; sledování počtu žen (členek) aktivně zapojených do života obce a jimi dosažených výsledků v rámci oživení venkova.

Velkým přínosem v této oblasti se ukázala spolupráce a partnerská spoluúčast na projektu Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003410, realizace 2017-2018) blíže viz. www.padesatprocent.cz ; www.rovnesance.cz
Členky Českého svazu žen se velice aktivně zúčastnily všech plánovaných setkání, pořádaných v průběhu roku v Mníšku pod Brdy, Karlových Varech, Pardubicích, Chrudimi a Ostravě.
V souvislosti s konáním podzimních komunálních voleb byla tato setkání žen velmi přínosná a v komunálních volbách se členky svazu také velice úspěšně umístily. Máme tak v členské základně starostky, místostarostky, zastupitelky. Některé z nich tzv. svá místa obhájily, mnohé z nich jsou však nově do dané funkce zvolené. Nutno zmínit, že právě tyto naše aktivní členky, které nebyly členkami nějaké politické strany, ale uvažovaly o zapojení do voleb, zvažovaly kandidaturu jako nezávislé kandidátky, případně dokonce chtěly sestavit vlastní sdružení nezávislých kandidátů / kandidátek, byly podpořeny nejen informačními brožurkami „jak na to“, ale zároveň i malou finanční částkou určenou na financování aktivit vedených v předvolební kampani. Úspěšných tak bylo 90 žen.

5. ŽENY A VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA, TRADICE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPOLKOVÝ ŽIVOT

5.1. Udržování a rozvoj kulturních/řemeslných tradic a dovedností
5.2. Podpora, spolupráce a rozvoj spolkového života
5.3. Zlepšování životního prostředí

Současný stav:
Prakticky celá členská základna je dlouhodobě a intenzivně zapojena do široké škály aktivit směřujících k zachování a rozvoji kulturních tradic v dané obci či celém regionu.

Aktivity:
– aktivity směřující k udržitelnosti kulturních/řemeslných tradic
– získávání pro tento účel mladé generace, spolupráce s místními spolky při plné podpoře a uznání vedení obce/regionu
– vzdělávací aktivity pro ženy, rodiny a děti
– osvětové aktivity směrem k veřejnosti a médiím, veřejné prezentace

Naplňování:
Členská základna na místní a regionální úrovni ve spolupráci s dalšími spolky, místní a regionální samosprávou a za podpory hlavního spolku ČSŽ.