Zaměření projektu

Projekt „Práce – most k mým dětem“ (dále PMMD) bude realizován HR konzultační společností Audit organizace s.r.o. ve spolupráci s městem Tábor a Českým svazem žen v Jihočeském kraji. Přímá realizace projektu bude probíhat v Táboře, v budově Jihočeské univerzity a dále při besedách pořádaných ČSŽ.

 

Zaměření / plánované výstupy:

Centrum "Práce - most k mým dětem" pro Jihočeský kraj představuje subjekt, jehož cílem je slaďování pracovního a rodinného života matek a otců s důrazem na specifické životní situace (svobodná matka, rozvod, úmrtí životního partnera). Centrum je tak orientováno na cílovou skupinu zaměstnavatelů, zaměstnanců, personalistů, manažerů a pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí na úřadech územně samosprávních celků v Jihočeském kraji.

 

Dále:


Náplní PMMD bude realizace auditů u zaměstnavatelů, organizace seminářů, besed a také přímé řešení kolizních situací zejména mezi zaměstnanci a zaměstnavateli za pomoci odborných specialistů (psychologa, právníka a personalisty), kteří budou účastníkům projektu k dispozici jak v prostorách centra, tak i na telefonu a internetu. Systémově provázané činnosti projektu pomohou dosahovat pracovního výkonu a chování a řešit osobní dilemata zaměstnanců/kyň, tj. matek a otců, kteří vzhledem ke své obtížné životní situaci silně pociťují nerovnováhu osobního a pracovního života a řeší vnitřní konflikt role pracovníka a rodiče (finanční zajištění dítěte x věnování se dítěti).
 

Partner projektu, ČSŽ, připravuje ve spolupráci s centrem ve všech okresech řadu besed zaměřených na pomoc  rodičům – zaměstnancům při řešení jejich problémů v rovině vztahu zaměstnání a péče o dítě.
 

Druhý partner projektu, město Tábor, svými zkušenostmi a znalostí podmínek života jednotlivců i organizací, pomáhá v rámci projektu vyvíjet aktivity v souladu se specifiky jihočeského kraje a specifiky mikroregionů.
 

V rámci projektu budou vytvořeny metodiky školení a informační materiály, které zvýší znalosti v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v JČK i v ČR jako celku, protože tyto texty budou moci být využívány i v dalších obdobných projektech realizovaných v jiných krajích ČR.

Web projektu: www.prace-mostkmymdetem.cz