Základní informace o projektu

Název projektu: Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům
 
Program: GE - Program Úřadu vlády ČR - Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Doba řešení: 01/2017 - 12/2017  (rozhodnutí o přidělení dotace doručeno v srpnu 2017)
Realizátor: Český svaz žen z.s.
 

 

Od roku 2014 do poloviny roku 2016 realizovala naše organizace projekty kombinující celorepublikovou kampaň za přijetí Istanbulské úmluvy Českou republikou (2015) s osvětovými aktivitami zaměřenými na vybraná témata k rovným příležitostem žen a mužů a dále s aktivitami zaměřenými na rozvoj vlastní organizace (členské základny). V současné době jsou projekty uzavřené a v mnoha ohledech vyhodnocené jako úspěšné: dosáhly stanovených cílů, významně překročily počet přímo zapojených osob a nakonec i počet a rozsah původně plánovaných aktivit; vedlejším efektem projektů pak je výrazné posílení spolupráce ČSŽ s dalšími ženskými a lidskoprávními organizacemi, a v neposlední řadě i aktivizace naší vlastní členské základny působící vesměs ve venkovském prostoru a v menších městech, která takový vývoj vítá. Nehledě na posílený pocit, že společným úsilím lze věci pohnout žádoucím směrem, a to nejen na místní / regionální úrovni.
 
V roce 2016 začínáme pracovat na novém programovém dokumentu, který by naše organizace měla vzít za svůj pro nadcházející období let 2018 – 2022. Aktivity / témata a navázané spolupráce těchto 3 let jeho podobu patrně značně ovlivní; rok 2017 bude využit k jeho cizelaci a přijetí na výroční valné hromadě/sjezdu v listopadu 2017. Snahou je jeho podobu modernizovat, reflektovat aktuální témata a zavést do organizace tematicky zaměřené pracovní skupiny, které by sdružovaly ženy napříč republikou.
 
Některá pro nás nová témata vyplynula i z loňských besed k Istanbulské úmluvě v regionech, kdy vedle genderově podmíněného násilí, násilí na seniorech, sexismu & ageismu ve společnosti výrazně rezonovalo téma migrace, odlišných kultur, resp. postavení žen v odlišných kulturách, přičemž právě na tato témata jsme již neměly kapacitu se blíže zaměřit, byť o ně účastníci a účastnice aktivit v regionech projevovaly eminentní zájem. 
 
Předložený projekt tak přímo navazuje na práci z let 2014 – 2016, včetně navázané spolupráce, akcentuje zároveň témata, která jsme v rozmezí třech let nepostihly, přičemž veškeré výstupy budou využity i pro programový dokument, který položí základní rámec naší práce v nadcházejícím období.
 
Projekt sestává z 3 hlavních aktivit:
- série veřejných debat/besed kolem významných dnů na vybraná témata;
- vydání volného pokračování sborníku #ZaIstanbul (výstup: publikace v nákladu 500 výt., plus v el. formátu)
- další průběžné publikační činnosti (výstup: 2 rozšířená vydání interního zpravodaje ŽTT v nákladu 1600 výt. + v el.formátu; nová Programová orientace ČSŽ; články na blogu www.rovnesance.cz)