Vyšel další díl sborníku #ZaIstanbul

 
Při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách a v rámci pokračující partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme vydaly druhý díl sborníku #ZaIstanbul a patrně tím započaly menší tématickou sérii věnovanou všem formám násilí páchaného (nejen) na ženách.
 
Sborník jsme pokřtily jednak na sjezdu Českého svazu žen, který se konal 25.11.2017 v Praze a dále na akci určené veřejnosti v rámci veřejné debaty, kterou dne 30.11.2017 uspořádala Česká ženská lobby pod názvem „Ženy tváří tvář násilí / Women Facing Violence“ (videozáznam z debaty i křtu naleznete zde).
 
Sborník vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat (i spolu s informačními listy k Istanbulské úmluvě či prvním dílem sborníku) e-mailem na reditelka@csz.cz, případně poštou na adrese:
 
Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
 
 Sborník je také k dispozici v pdf ke stažení zde. (cca 8 MB)

 
 
#ZaIstanbul 2
Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí


 

Istanbulská úmluva a ženy migrantky, uprchlice a žadatelky o azyl
Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
 
Migrantky a vícenásobná diskriminace
Mgr. Pavla Hradečná, Sdružení pro integraci a migraci
 
Genderově senzitivní přístup a prevence genderově podmíněného násilí v procesu nucené migrace
Mgr. Petra Ezzeddine, PhD, Fakulta humanitních studií UK, Sdružení pro integraci a migraci
 
Ženy v migraci
PhDr. Hana Stelzerová, Česká ženská lobby
 
Genderové aspekty násilí z nenávisti
Mgr. Tereza Cajthamlová, In IUSTITIA
 
Migrantky jako oběti domácího násilí
Mgr. Eva Čech Valentová, Sdružení pro integraci a migraci
 
Změna perspektivy je možná. Životní příběhy muslimských žen.
Mgr. Lucie Čechovská, NESEHNUTÍ
 
Ne znamená ne: příběh (o) Konsentu 
Kateřina Kilianová, Konsent
 
Domovské organizace kolektivu autorek
Stručný slovníček pojmů z oblasti migrace

Edice Na pomoc ženám, Sešit č. 20
Vydavatel: Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, Praha 5
Kolektiv autorek
Redakční práce: Mgr. Jana Chržová
Tisk a grafická úprava: Nakladatelství PASPARTA, o.p.s., Zlončice 179
Vydání 1.
Praha 2017
ISBN: 978 – 80 – 87227 – 05 – 3

Publikace vznikla v rámci projektu Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům, jenž byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.