Předvstupní diskuse (MZV ČR)

(2003)  V současné době probíhají na nejrůznějších úrovních ve sddělovacích prostředcích, na veřejných vystoupeních a besedách diskuse o našem vstupu do EU. Ministerstvo zahraničních věcí realizuje Informační kampaň v rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU.Jejím cílem je poskytnout občanům dostatečné množství informací k rozhodování ke vstupu do EU. ČSŽ využil příležitosti a předložil MZV projekt s názvem "Žena na prahu Evropské unie" a " S občany o EU". Podmínkou pro získání podpory ze strany MZV je uspořádání ve všech krajích ČR 30 regionálních seminářů, každý pro nejméně 30 žen a vydat Zpravodaj ČSŽ zaměřený na vyjasnění nejčastějších dotazů. Cíle projektu: - společně hledat odpovědi na nejčasttější dotazy, které pramení z obav, jaký bude praktický dopad na život průmětné český ženy po vstupu - přispět ke zvýšení právního povědomí a obecných znalostí o této tématice - vzájemně konzultovat problémy, které nastanou a hledat jejich řešení - vlastní aktivitou pomáhat sobě i druhým orientovat se v nových podmínkách - využít odborné erudice lektorů při poskytování potřebných informací - trvale navázat kontakty s lektory pro budoucí poskytování aktuálního přehledu o oblastech, které se bezprostředně dotýkají ženské otázky.


Projekt podpořilo: Ministerstvo zahraničních věcí

 


Závěrečná zpráva z projektu ke stažení.