Politika rovných příležitostí

(2001) Cílem tohoto projektu předloženého Českým svazem žen bylo proškolit členky ČSŽ, dobrovolnice ze všech okresů ČR, rozšířit jejich znalosti zejména v oblasti legislativy v souvislosti se vstupem ČR do EU a řešení rovnosti příležitostí. V souladu s doporučeními a směrnicemi EU a očekávanými změnami v legislativě ČR posílit lidská práva a rovné příležitosti mužů a žen. Záměrem bylo také zvýšit vědomí žen, aby byly schopny posilovat své rovné šance ve společnosti.


Cíl je dlouhodobý a je postupně realizován každoročně formou dvoudenního školení/semináře pro ženy vyslané z jednotlivých okresů ČR. Ty získané znalosti dále rozšiřují a předávají ženám ve svém okrese.

Seminář v roce 2001 navázal na celorepublikové setkání žen, které se uskutečnilo v Benešově na téma Nevládní organizace jako součást občanské společnosti. Ze závěrů tohoto setkání vyplynuly náměty dalšího proškolení žen, zejména o prioritách politiky EU – rovných příležitostí pro muže a ženy, posilování sebevědomí žen a nutnost integrace ženského prvku do formálních a neformálních sítí společnosti. Při přípravě semináře s ČSŽ spolupracovali: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Delegace Evropské komise v ČR, Rakouské velvyslanectví, Český helsinský výbor, Bohemia Corps, Informační centrum EU při Delegaci Evropské komise v ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zahraničí ČR. Vystoupili na něm špičkoví čeští a zahraniční experti, poradci a konzultanti. Seminář hodnotíme jako úspěšný a velice přínosný. Účastnice získaly aktuální informace související se vstupem ČR do EU v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy. Byla vysvětlena řada nejasností a nepřesných a zkreslených představ o genderové politice EU.

 

Realizace projektu přispěla především k dalšímu vzdělávání žen a posílení jejich sebevědomí a ochoty zapojovat se napříště do rozhodovacích procesů, prosazovat demokratické principy a práva žen v každodenním životě.

 

Projekt v roce 2001 podpořila nadace Open Society Fund.