Aktivity pro ženy žijící na venkově (ACCESS 99)

(2002)  V rámci projektů ACCESS 99 vypsaných Evropskou delegací se realizoval dvanáctiměsíční projekt pod názvem Aktivity pro ženy žijící na venkově - Rozšíření znalostí venkovských žen o možnostech podnikání – venkovská turistika, obnova venkova.


Cílem projektu bylo zapracovat potřeby venkovských žen do vládní politiky rovnosti příležitostí žen a postupně tak vytvářet lepší podmínky pro venkovské ženy v transformující se společnosti, na základě zjištěných údajů pomoci ženám ve venkovské aglomeraci zapojit se do vlastních podnikatelských aktivit a zajistit jejich průběžnou informovanost a poradenství o možnostech podnikání včetně odpovídajícího právního vědomí.

 

Český svaz žen ve svém působení mezi venkovskými ženami průběžně využívá poznatků a podnětů z krajských seminářů a vlastních sociologických sond, uskutečněných k této problematice. V roce 2002 jí také věnoval jedno monotematické číslo svého zpravodaje Žena třetího tisíciletí, vydal další metodický list v edici Na pomoc ženám - Sešit 3: Venkovská žena – možnosti a perspektivy. Celou problematiku postavení a perspektiv venkovských žen představil veřejnosti prostřednictvím médií zúčastněných na tiskové konferenci, na které byly přítomny úspěšné ženy-podnikatelky z několika venkovských regionů. Práce na projektu probíhaly ve dvou liniích - na úrovni ústředí ČSŽ a v krajích, kde se uskutečnilo 16 seminářů, realizovaných v době od května do října 2002 s programem zaměřeným zejména na seznámení se s problematikou soukromého podnikání a praktické ukázky výsledků podnikatelek venkova, především, ale nejen, v oblasti venkovské turistiky. Semináře se uskutečnily ve 12 krajích za účasti zastupitelů místní správy, případně krajů. Na základě výsledků seminářů byly vypracovány okruhy otázek pro diskusi k jednotlivým blokům závěrečné konference: Aktivity žen žijících na venkově, Rodina, rodinná politika, rovnost příležitostí mužů a žen, Co přinese vstup do EU venkovským ženám. Konference se uskutečnila koncem listopadu 2002 v Benešově u Prahy. Završila sérii krajských seminářů, stanovila priority a formulovala závěry pro jednání se státními a vládními orgány.

 

Konečným cílem projektu ACCESS 99 bylo nastolení průběžného dialogu nevládní organizace – Českého svazu žen s vládními institucemi. ČSŽ od něj očekává zlepšení životních podmínek žen žijících na venkově, podporu drobného podnikání ve venkovských aglomeracích, odstranění diskriminace žen venkovské populace a zajištění rovných příle-žitostí mužů a žen v rodině, společnosti a hlavně na trhu práce. Byla zahájena jednání ČSŽ s příslušnými státními orgány o konkrétním zapracování potřeb venkovských žen do vládní politiky rovnosti příležitostí žen, o pomoci při postupném vytváření lepších podmínek pro venkovské ženy v transformující se společnosti, pomoci ženám na venkově zapojit se do vlastních podnikatelských aktivit, poskytnout jim k tomu nezbytné informace a poradenství, zvýšit jejich právní znalosti, posílit jejich sebevědomí, přispět k osvětě široké veřejnosti. Důkazem toho, že záměry projektu byly naplněny, je například spolupráce ČSŽ s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti plnění vládního usnesení pro zajištění rovných příležitostí mužů a žen

 

Projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu ACCESS 99