Neohlížej se a něco dělej! - aktivity projektu

O aktivitách, které jsme nabízely po celou dobu realizace projektu, byla veřejnost informována na stránkách www.rovnesance.cz/ Poradenská centra.  Průběžné  informace o projektu byly i na  stránkách jihomoravské organizace www.volny.cz/jihomoravsky.csz.  Všechny kraje uspořádaly v posledním měsíci realizace tiskové konference, na které byli pozváni zástupci regionálních médií. Společně s pozvánkou obdrželi i krátkou tiskovou zprávu o aktivitách a průběhu projektu.  Plzeňská pracovnice opakovaně jednala s vedením Azylového domu v Lochotínské ulici a nabízela projektové aktivity klientkám tohoto zařízení. Navštívila Mateřské centrum a Úřad práce v Plzni, na všech jmenovaných místech předala informační letáčky. Na krajských Informačních a poradenských centrech si klientky mohly vyzvednout brožury k počítačovým kurzům a CD s počítačovou tématikou, zpravodaje s praktickými radami a informacemi o uskutečněných aktivitách projektu a letáčky s nabídkou služeb. V květnu vyšly v Ústeckém deníku a Plzeňských novinách inzeráty, které informovaly potencionální klientky o možnostech využití služeb a konkrétních nabídkách jednotlivých center. V červnu jsme vydaly závěrečný zpravodaj, informující klientky, členskou základnu ČSŽ i neziskové organizace z celé republiky o ukončení projektu. V tomto měsíci proběhly ve všech krajích tiskové konference.


 

Rozhovor o projektu v Českém rozhlase (11.4.2007 CRo2 Praha): K přehrání v MP3


Přehled hlavních aktivit :

 

 


Poradenství:

Poradenství bylo poskytováno pracovnicemi krajských Informačních a poradenských center, právničkou partnera projektu, psychologem a lektory z oblasti kariérového poradenství. Tato aktivita byla zaměřená  zejména na aktivní přístup k hledání zaměstnání, zpracování strukturovaného životopisu, motivačních dopisů reagujících na nabídky konkrétních pozic, přípravu na pohovor,  na práci s internetovými pracovními portály, od vyhledávání pracovních nabídek, přes využívání praktických informačních služeb až po zadávání vlastních životopisů a jejich aktivace. Tato část poradenství měla velký úspěch a pro mnohé účastnice se současně proměnila v jakýsi opakovací a rozšiřující počítačový kurz. Pro většinu byla totiž práce ve webové aplikaci něčím naprosto novým.


 

Počítačové kurzy:

Počítačové kurzy jsme uskutečnily pouze v Jihomoravském kraji, v kraji Ústeckém a Plzeňském byly ukončeny již v minulém monitorovacím období.
 

Hlavní moduly:

Modul 1: Úvod do práce s počítačem

 

Modul 2:  MS Word a MS Excel (případně MS PowerPoint)

 

Modul 3.: Software pro kancelář a domácnost - orientace v „open source“ software
Modul je koncipovaný jako rozšiřující k Modulu 2, přičemž je možno jej také absolvovat individuálně bez návaznosti na ostatní moduly (tedy za předpokladu, že zájemce splňuje dovednostní požadavky Modulu 1 a 2). Modul byl zakončen praktickým testem, jehož jádro je v samostatném vytvoření dokumentu v programu Open Office (případně prezentace), jeho konverze do formátu MS Office, vytvoření jednoduché webové stránky a její umístění na internet, ověření základních znalostí / pojmosloví.
Délka modulu : 3 půldny po 5 hodinách
Studijní materiál : Metodická příručka práce s počítačem/ 2 a CD ROM

 

Modul 4.: Moderní formy komunikace, vyhledávání na internetu a práce s informačemi
Modul 4 je zaměřen na seznámení s nejpoužívanějšími službami internetu, v kurzu si frekventantky osvojily práci s elektronickou poštou, zaslání zprávy, kopie, uložení zprávy do složek, odpověď odesílateli, svolání schůzky elektronickou poštou, vytvořily si seznam adres. Aby mohly absolventky využít nové znalosti i doma, vyzkoušely si kromě běžných kancelářských aplikací i nejrozšířenější služby webových serveru přístupných široké veřejnosti. Seznámily se s antivirovou ochranou a zásadami bezpečnosti (antivir, firewall, anstispyware). Na příkladu veřejně dostupného serveru se naučily založit vlastní e-mailovou schránku a nastavit některé základní parametry. Byly seznámeny se zásadami e-mailové komunikace a bezpečnosti při využívání služeb elektronické pošty. Procvičily si práci v prostředí MS Outlook, především e-mailovou komunikaci a možnosti kalendáře. Na závěr kurzu byly zběžně seznámeny (adekvátně k úrovni začátečníků) se způsoby připojení na internet.
Délka modulu : 4 půldny po 5 hodinách
Studijní materiál : Metodická příručka práce s počítačem / 2 a CD ROM

 


Podnikatelský seminář:

Cílem jednodenního semináře bylo seznámit účastnice se současnými možnostmi podnikání, s jeho  právním rámcem a současně je motivovat k využití podnikatelské příležitosti. Frekventantky byly seznámeny s historií multi level marketingu, s jeho americkou, německou a českou cestou, byly jim objasněny jednotlivé pojmy, lektorka  je upozornila na odlišnosti multi level marketingu a klasické „pyramidy“. K výuce byla použita PowerPointové prezentace, frekventantky semináře obdržely pomůcky ke psaní ,aby se mohly zapojit do mentálních rozcviček a  písemné materiály vztahující se k  prezentovaným tématům. Klientky měly možnost v rámci semináře srovnat závislou pracovní činnost a podnikání,  zamyslet se nad formami  klasického prodejního systému (velkoobchod, maloobchod, ambulantní a zásilkový prodej, stánkový prodej, multi level marketing, internetový obchod) a se vzájemnými vztahy, výhodami a nevýhodami těchto systémů.
 

V Ústeckém kraji se semináře, konaného 15. května, zúčastnila 21 žena. V Jihomoravském kraji se seminář konal 23.května v Lipovci, okr. Blansko, za účasti 21 žena  v Tachově v kraji Plzeňském se 21.června zúčastnila 22 ženy z cílových skupin.  Lektorka v průběhu semináře seznámila účastnice s vybranými základními normami, vztahujícími se k podnikání – Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Občanský zákoník. Mnohé ženy na semináři ocenily zejména minimální vstupní kapitál při této formě podnikání. V diskuzi je zajímaly zejména rozdíly mezi budováním klasické obchodní firmy a firmy multi level marketing. Porovnávaly náklady na pořízení zboží, vybavení prodejny, reklamu, vzdělávání zaměstnanců, vstupní kapitál apod.

 

Informační služby, využívání IT

V regionálních Informačních a poradenských centrech využívaly klientky přístupu na internet k vyhledávání potřebných informací, souvisejících s hledáním zaměstnání a dalších služeb. Pracovnice jim pomáhaly najít správné servery k vyhledávání zaměstnání a vložení vlastního životopisu a motivačního dopisu na stránky těchto serverů. Klientky vyhledávaly nabídky zaměstnání na stránkách Úřadů práce, mohly si založit vlastní mailovou adresu a zaslat svůj životopis potencionálnímu zaměstnavateli. Pokud je nějaká nabídka zaujala, měly možnost si ji vytisknou a vše si v klidu doma promyslet.


V Brně mohly klientky navštívit InPc ve středu a čtvrtek od 10.00 do 17.000 hod., v Chomutově každé pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hod a v Plzni jsou návštěvní hodiny InPc každé pondělí od 12.00 do 17.00 hodin, v Ústí nad Labem v pondělí:  9.00 – 11.00, 14.00 – 16.00 hod. a ve  čtvrtek: 9.00 – 11.00 hod.


Konzultační semináře:

Většina žen, které dlouhodobě hledají zaměstnání, mají různé sociální a psychické problémy. Chtějí někam patřit, mít pocit, že nejsou na všechno samy, a že i ostatní bojují se stejnou nejistotou a nízkým sebevědomím. Proto patřilo i mezi významné aktivity projektu vytvoření klubu, kde se ženy setkávají, zvou mezi sebe odborníky, získávají nové informace a posilují své sebevědomí. Tyto semináře mohly navštěvovat všechny ženy z cílových skupin bez ohledu na předchozí aktivity

 

Publikace: