Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina

Projekt Iniciativy Společenství EQUAL, jednoho z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti. Navazuje na projekt „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“, jímž se Český svaz žen zapojil do iniciativy EQUAL v roce 2002.

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Více o této iniciativě se můžete dozvědět na oficiálních stránkách www.equalcr.cz.

 

Navštivte stránky projektu na www.rovnesance.cz 

Informace v angličtině o transnacionální části projektu (Balancing Life in Europe) jsou zde.


Na projektových stránkách www.rovnesance.cz naleznete řadu užitečných informací např. z oblasti poradenství na trhu práce, vzdělávání a sebevzdělávání formou teleworkingu, e-learningu apod.

 

Cíle projektu MOPPS
 

Globálním cílem projektu je vypracovat a realizovat modelový program slaďování profesního a rodinného života v kraji Vysočina. Program v praxi ověřuje možnosti vytváření podmínek pro sladění zájmů zaměstnání a rodiny. Vychází z metodik zpracovaných v předcházejícím projektu a jeho součástí jsou výzkumy a monitoring situace. Cíle berou v úvahu Program rozvoje kraje Vysočina a Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2005 až 2007. Ověřování bude probíhat do června 2008.

 

Cílové skupiny projektu
 

Cílovými skupinami jsou především rodiny s pečovatelskými závazky (děti a další závislé osoby), osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění, především ženy, a to hlavně na venkově, v oblastech se špatnou dopravní infrastrukturou a ohrožených vysokou nezaměstnaností, ženy znevýhodněné na trhu práce (především zaměstnané péčí o domácnost a děti a připravující se na návrat na trh práce, ženy mající problémy získat zaměstnání a znevýhodněné z důvodů věku – nad 50 let, nedostatečné kvalifikace, absence pracovních návyků) a též muži v obdobných životních situacích. Dále zřizovatelé a poskytovatelé služeb, zaměstnavatelé, orgány státní správy a samosprávy, média.

 

Partneři projektu (Rozvojoví partneři):

Český helsinský výbor, DEMA a.s., VUSTE ENVIS spol. s r.o., Národní centrum pro rodinu, RENTEL a.s., Agentura TIS spol. s r.o., Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, KD Software, ADV spol. s r.o., Expertis Praha spol. s r.o., Město Havlíčkův Brod.

Partnerské organizace spolupracují na přípravě a realizaci aktivit modelového programu prostřednictvím čtyř tematických okruhů: Myšlení a hodnoty, Služby, Práce a Znalosti, jejichž cílem je především:

 • měnit stereotypní postoje k rozdělení rolí v rodině mezi muže a ženy,
 • měnit stereotypní postoje k rozdělení rolí v rodině mezi muže a ženy,
 • zavádět nové pracovní podmínky a postupy s využitím informačních a komunikačních technologií ve spolupráci se zaměstnavateli, státní správou a samosprávou,
 • odstraňovat překážky v sebevzdělávání a zaměstnávání osob s omezenými možnostmi uplatnění, zlepšovat dostupnost a formy poradenských služeb a podpořit
 • rozvoj vzdělávacího systému.

 

 

Postup realizace dle jednotlivých okruhů.
 

Aktivity okruhu Myšlení a hodnot se soustřeďují na výzkumy zaměřené na veřejnost, rodiny, zaměstnavatele, poskytovatele služeb, instituce, orgány státní správy, samosprávy, média, vzdělávací a osvětové instituce a organizace.
 

Cílem je zjistit:

 • aktuální potřeby cílových skupin a jejich postoje k rozdělení rolí v rodině,
 • jak ovlivňují vztahy v rodinách,
 • vliv změn a nových nároků v regionu na fungování rodiny včetně ekonomického zabezpečení;
 • stav schopnosti a ochoty přizpůsobit se ve prospěch rodiny i vlastního uplatnění;
 • existenci podpůrných služeb, jejich dostupnosti a reagování na potřeby;
 • úroveň a dostupnost informací atd.

 

Okruh Služby je zaměřen na rozpracování nových modelů péče o děti a další závislé osoby na základě zahraničních zkušeností a jejich ověření u vybraných zaměstnavatelů, zřizovatelů či poskytovatelů služeb.
 

Cílem jsou:

 • nové modely služeb pro rodinu,
 • informační servis o službách,
 • návrhy potřebných legislativních a organizačních změn,
 • nabídky služeb, které hlavní cílové skupině dopomohou k získání rovnosti v pracovním uplatnění.

 

Hlavní náplní okruhu Práce je:

 • vytvoření modelů flexibilních metod organizace práce pro malé a střední podniky (pohyblivá a zkrácena pracovní doba, práce doma apod.)
 • zavedení „teleworkingu“, při němž může zaměstnanec pracovat z domova prostřednictvím telefonu, Internetu a faxu
 • definování právních problémů a komplexní informační a zprostředkovatelský servis
 • realizace soutěže „Podnik podporující rodinu“

Okruh Znalosti se soustřeďuje na vybudování a realizaci činnosti Informačního a poradenského centra v Havlíčkově Brodě (InPc, poradny.rovnesance.cz). Vysoký standard nabízených služeb garantuje udělení certifikátu kvality ISO 9001.

 

Mezinárodní partnerství


Rozvojové partnerství čerpá ze zkušeností mezinárodních partnerů ve Švédsku a Španělsku. Za španělskou stranu je to rozvojové partnerství Concilia-Lo: Experiencias de Conciliación en lo local (ESES20040462). Vedoucím partnerem španělského projektu je organizace veřejné správy / služeb zaměstnanosti Junta de Andalucía – DG de Fomento del Empleo - Servicio Andaluz de Empleo. Za švédskou stranu rozvojové partnerství Värmlands arbetslivsakademi (SE-85). Vedoucím partnerem a koordinátorem švédského projektu je universita v Karlstadu, Karlstads Universitet.