O Českém svazu žen

Český svaz žen z.s. (ČSŽ) je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky; naše organizační struktura je tak budována na základě územního principu. Sdružujeme ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy a je zároveň otevřen spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci.

 

Posláním i cílem ČSŽ je prosazovat práva žen, působit na různých úrovních v jejich zájmu a k jejich ochraně; a dále aktivizovat činnost žen na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost svých členek. V programu se hlásíme k základním dokumentům přijatým mezinárodním ženským hnutím a opíráme se o mezinárodní dokumenty, k nimž se přihlásila Česká republika.

 

Jsme členskou organizací sítí The Associated Country Women of The World, Česká ženská lobby a Rada seniorů ČR

 

Základní cíle ČSŽ v bodech :

  • prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti
  • podíl na zlepšování kvality života v místě působení
  • aktivní podpora rodiny a partnerství v rodině, slaďování profese a rodiny, mezigeneračních vztahů
  • rozvoj osobnosti ženy formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti
  • humanitární aktivity
  • uspokojování kulturně společenských zájmů členek

  


Naše organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku oddíl L vložka 544 vedená u Městského soudu v Praze.  Nové stanovy Českého svazu žen, z.s. jsou již také zaneseny do spolkového rejstříku. Ke stažení jsou k dispozici zde.  Jednotné IČ: 00442801 .

  • Aktuální leták ČSŽ naleznete ke stažení zde.
  • Publikaci mapující historii ČSŽ naleznete ke stažení zde (vyd. 2012). 

 


Struktura organizace v kostce:

 

Struktura ČSŽ je vybudována na základě územního principu, je tvořena základními, okresními a krajskými organizacemi.

Členskou základnu aktuálně tvoří přes 10.000 členek v téměř 400 základních organizacích. Jako vyšší koordinační prvek působí a podpůrnou administrativu na úrovni krajů zajišťuje 14 krajských středisek (viz sekce Kontakty).

 

Orgány organizace:

a) na republikové úrovni - sjezd delegátek okresních organizací ČSŽ, v mezidobí pak ústřední shromáždění, a dále ústřední rada žen (dále jen "ÚRŽ"),
b) na krajské úrovni - krajská konference - Krajská rada žen (KRŽ)
c) na okresní úrovni - okresní konference, Okresní rada žen (ORŽ)
d) na místní úrovni / úrovni základní organizace (ZO) - shromáždění členek ZO, Rada ZO.

Volební období je pro členky orgánů všech stupňů 5tileté s možností průběžné kooptace. Nejvyšším statutárním orgánem ČSŽ je předsedkyně ČSŽ; její zástupkyní pak místopředsedkyně ČSŽ.

Kontrolní činnost hospodaření ČSŽ vykonává nezávislá ústřední revizní komise, na nižších úrovních pak krajské/okresní revizorky a revizorky ZO.

 

Dokumenty ke stažení:

Zprávy o činnosti za posledních několik let je možné stáhnout zde.

 

Subjekty, jejichž zřizovatelem je Český svaz žen:

 

Pro zajímavost:

Historie Kaunického paláce.

  


Právní forma a registrace před novým občanským zákoníkem:

[Český svaz žen, o.s. (ČSŽ) je občanské sdružení zaregistrované Ministerstvem vnitra České republiky v registru občanských sdružení podle zákona č. 83/ 1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Český svaz žen je registrován dne 5.6.1990 pod čj.VSP/1-1101/90-R. Pozn.: Od 1.1.2014 došlo k automatickému překlopení o.s. na spolek; zápisem do spolkového rejstříku došlo také ke změně "registračních údajů" - viz výše.]. Jednotné IČ organizace je: 00442801