Rubrika Nadace Žena

Témata pro rok 2012, 2013, 2014, 2015 ...

 Od roku 2012 jsou veškeré informace zveřejňovány na webu nadace:  www.nadacezena.cz

 

Poznámka: Nadace Žena vyhlašuje nová grantová témata 1x ročně zpravidla koncem září a uzávěrky pro příjmy žádostí o granty jsou stanoveny na 10. prosince téhož roku. Schválené projekty jsou realizovány v roce následujícím.


 

 

Podpořte nás

 

Nadace Žena každým rokem podporuje aktivity žen na místní / komunální úrovni. Od svého vzniku v roce 2000 vyhlásila Nadace celkem 37 grantových témat. Celková výše udělených grantů činí již takřka 3 mil. Kč s podílem 180 subjektů.

 

Do Nadace Žena můžete přispět peněžitým darem / příspěvkem přímo na dedikované konto Nadace:

 

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.,

číslo účtu:  6739009/2700

 

Dále také objednáním publikací, které za účelem získání příspěvků do Nadace Žena vydává Český svaz žen.

 

  Veškeré získané finanční příspěvky jdou výhradně na podporu projektů žen:  provoz Nadace Žena je hrazen z prostředků ČSŽ a práce pro Nadaci je vykonávána na ryze dobrovolné bázi. 


  Hodnotu daru poskytnutého Nadaci Žena lze odečíst od základu daně a snížit si tak daňovou povinnost. Pro fyzické osoby platí, že si od základu daně mohou podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu odečíst hodnotu darů pokud jejich celkový součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, resp. pokud je hodnota darů v souhrnu alespoň 1000,- Kč . Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. Právnické osoby mohou darovat dar, který si mohou dle § 20 odst. 8 zákona o daních odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně. Podrobnosti viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 

Pro lepší orientaci můžete využít daňový kalkulátor k optimializaci daňové povinnosti (jak pro fyzické, tak právnické osoby), který naleznete na stránkách neziskovky.cz.


 

 

O Nadaci Žena

Nadace Žena (dále nadace) byla zřízena Českým svazem žen za účelem organizovaného sdružování žen s cílem ochrany lidských práv a podpory ženských práv. Nadace rozděluje finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s posláním nadace jiným ženským subjektům a sama vlastními aktivitami podporuje spolkový život.

 

Nadace Žena vznikla zápisem do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze v roce 2000. Jejím účelem je podporovat organizované sdružení žen s obecně prospěšnými cíli, a to ochranu lidských práv a podporu ženských práv. Zřizovatelem nadace je nezávislé občanské sdružení Český svaz žen. Nadace vyvíjí činnost na území České republiky a je otevřena všem registrovaným organizacím zabývající se rovněž otázkami žen. Nadace plní úkoly dané zákonem č. 227/1997 Sb. a jeho novelou č. 210/2002 Sb. Vedle dodržování “Principů etického chování nadací” sdružených ve Fóru dárců se jednání členů správní rady nadace řídí ještě vlastním etickým kodexem.)

 

Adresa:

Nadace Žena
Sladkovského 28
326 00 Plzeň    
Tel.: 377 456 081  (Eva Drncová)

 

Nadace Žena v kostce

 

Témata pro rok 2011

Pro rok 2011 Nadace Žena vyhlašuje 4 témata:

  • Ženy a dobrovolnictví (v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví)
  • Zdravá v každém věku
  • Strategie 40 + aneb jak přežit ve stáří
  • Hýbejme se celý život

    Podmínky pro předložení projektu a strukturu formuláře naleznete v zásadách pro žadatele a v přihlášce

 

10. Výročí Nadace Žena

Letos uplyne 10 let od založení Nadace Žena. K tomuto kulatému výročí jsme připravili společenské setkání, které proběhne 2. října 2010 v Kounickém paláci v Praze.

 

 

 

Program (2.10.2010 - Kounický palác, Panská 7, Praha 1):

 


 

Témata pro rok 2010


Pro rok 2010 Nadace Žena vyhlašuje tato témata:

 

  1. O nás bez nás nebo s námi? (Vyhlašuje se u příležitosti voleb do místních zastupitelstev).
  2. Strava jako lék. (Zlepšit stravovací návyky s pozitivním dopadem na zdraví).
  3. Finanční hospodaření rodiny aneb, jak se nenechat zaskočit. (Snížit sociální propad).

 

 

Podpořili jsme také :

 


 

 

 


 

Manuál pro podání žádosti o grant, přihláška

Základní informace o struktuování žádosti o grant, včetně rozpočtu a příloh. Přihlášku je možno stáhnout zde.

Zásady pro předkladatele

Nadace Žena (dále nadace) byla zřízena Českým svazem žen za účelem organizovaného sdružování žen s cílem ochrany lidských práv a podpory ženských práv. Nadace rozděluje finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s posláním nadace jiným ženským subjektů ....

 

Podrobnosti programu / zásady pro předkladatele: