wildwins office 2016 key Office 2016 Product Key Office Professional Plus 2016 Key validkeyshop windows 10 Professional key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key Český svaz žen

Rubrika Nadace Žena

Témata pro rok 2012, 2013, 2014, 2015 ...

 Od roku 2012 jsou veškeré informace zveřejňovány na webu nadace:  www.nadacezena.cz

 

Poznámka: Nadace Žena vyhlašuje nová grantová témata 1x ročně zpravidla koncem září a uzávěrky pro příjmy žádostí o granty jsou stanoveny na 10. prosince téhož roku. Schválené projekty jsou realizovány v roce následujícím.


 

 

Podpořte nás

 

Nadace Žena každým rokem podporuje aktivity žen na místní / komunální úrovni. Od svého vzniku v roce 2000 vyhlásila Nadace celkem 37 grantových témat. Celková výše udělených grantů činí již takřka 3 mil. Kč s podílem 180 subjektů.

 

Do Nadace Žena můžete přispět peněžitým darem / příspěvkem přímo na dedikované konto Nadace:

 

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.,

číslo účtu:  6739009/2700

 

Dále také objednáním publikací, které za účelem získání příspěvků do Nadace Žena vydává Český svaz žen.

 

  Veškeré získané finanční příspěvky jdou výhradně na podporu projektů žen:  provoz Nadace Žena je hrazen z prostředků ČSŽ a práce pro Nadaci je vykonávána na ryze dobrovolné bázi. 


  Hodnotu daru poskytnutého Nadaci Žena lze odečíst od základu daně a snížit si tak daňovou povinnost. Pro fyzické osoby platí, že si od základu daně mohou podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu odečíst hodnotu darů pokud jejich celkový součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, resp. pokud je hodnota darů v souhrnu alespoň 1000,- Kč . Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. Právnické osoby mohou darovat dar, který si mohou dle § 20 odst. 8 zákona o daních odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně. Podrobnosti viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 

Pro lepší orientaci můžete využít daňový kalkulátor k optimializaci daňové povinnosti (jak pro fyzické, tak právnické osoby), který naleznete na stránkách neziskovky.cz.


 

 

O Nadaci Žena

Nadace Žena (dále nadace) byla zřízena Českým svazem žen za účelem organizovaného sdružování žen s cílem ochrany lidských práv a podpory ženských práv. Nadace rozděluje finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s posláním nadace jiným ženským subjektům a sama vlastními aktivitami podporuje spolkový život.

 

Nadace Žena vznikla zápisem do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze v roce 2000. Jejím účelem je podporovat organizované sdružení žen s obecně prospěšnými cíli, a to ochranu lidských práv a podporu ženských práv. Zřizovatelem nadace je nezávislé občanské sdružení Český svaz žen. Nadace vyvíjí činnost na území České republiky a je otevřena všem registrovaným organizacím zabývající se rovněž otázkami žen. Nadace plní úkoly dané zákonem č. 227/1997 Sb. a jeho novelou č. 210/2002 Sb. Vedle dodržování “Principů etického chování nadací” sdružených ve Fóru dárců se jednání členů správní rady nadace řídí ještě vlastním etickým kodexem.)

 

Adresa:

Nadace Žena
Sladkovského 28
326 00 Plzeň    
Tel.: 377 456 081  (Eva Drncová)

 

Nadace Žena v kostce

 

Témata pro rok 2011

Pro rok 2011 Nadace Žena vyhlašuje 4 témata:

  • Ženy a dobrovolnictví (v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví)
  • Zdravá v každém věku
  • Strategie 40 + aneb jak přežit ve stáří
  • Hýbejme se celý život

    Podmínky pro předložení projektu a strukturu formuláře naleznete v zásadách pro žadatele a v přihlášce

 

10. Výročí Nadace Žena

Letos uplyne 10 let od založení Nadace Žena. K tomuto kulatému výročí jsme připravili společenské setkání, které proběhne 2. října 2010 v Kounickém paláci v Praze.

 

 

 

Program (2.10.2010 - Kounický palác, Panská 7, Praha 1):

 


 

Témata pro rok 2010


Pro rok 2010 Nadace Žena vyhlašuje tato témata:

 

  1. O nás bez nás nebo s námi? (Vyhlašuje se u příležitosti voleb do místních zastupitelstev).
  2. Strava jako lék. (Zlepšit stravovací návyky s pozitivním dopadem na zdraví).
  3. Finanční hospodaření rodiny aneb, jak se nenechat zaskočit. (Snížit sociální propad).

 

 

Podpořili jsme také :

 


 

 

 


 

Manuál pro podání žádosti o grant, přihláška

Základní informace o struktuování žádosti o grant, včetně rozpočtu a příloh. Přihlášku je možno stáhnout zde.

Zásady pro předkladatele

Nadace Žena (dále nadace) byla zřízena Českým svazem žen za účelem organizovaného sdružování žen s cílem ochrany lidských práv a podpory ženských práv. Nadace rozděluje finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s posláním nadace jiným ženským subjektů ....

 

Podrobnosti programu / zásady pro předkladatele: